Napisane przez 5:53 pm Ciekawostki

Ile wynosi opłata za korzystanie ze środowiska?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności ochrony naszej planety, temat opłat za korzystanie ze środowiska nabiera szczególnego znaczenia. Ustawodawca, dążąc do ograniczenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, wprowadził mechanizmy finansowe mające na celu promowanie działań proekologicznych oraz penalizowanie tych, które środowisku szkodzą.

Opłaty ochrona środowiska – mechanizm działania

Co kryje się pod terminem opłaty ochrona środowiska? Chodzi tutaj o opłaty za korzystanie ze środowiska, które mają na celu nie tylko generowanie dodatkowych środków finansowych na cele proekologiczne, ale również zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania w technologie przyjazne dla natury. Od 1 stycznia 2018 roku każdy podmiot emitujący gazy i pyły lub składujący odpady musi liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat. Rok później rozszerzono zakres obowiązujących opłat o te dotyczące wydawania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzając jednocześnie szczegółowe zasady ich naliczania.

Opłaty te naliczane są za korzystanie z różnych komponentów środowiska, takich jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód podziemnych i powierzchniowych, czy wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są samodzielnie ustalać wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, a następnie wnosić je na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca roku następującego.

Stawki i zwolnienia

Rozporządzenia Rady Ministrów oraz obwieszczenia Ministra Środowiska i Ministra Klimatu określają stawki opłat za korzystanie ze środowiska, które są aktualizowane na każdy rok kalendarzowy. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie podmioty są zobowiązane do ich wniesienia. Ustawa przewiduje zwolnienia z opłat dla tych, dla których roczna wysokość daniny za jeden rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. W sytuacji, gdy roczna wysokość opłaty za jedno korzystanie nie przekracza 100 zł, nie wymaga się nawet przedkładania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Wprowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety. Poprzez finansowe motywowanie do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, ustawodawca stara się zachęcić do bardziej świadomego zarządzania zasobami naturalnymi.

Visited 60 times, 1 visit(s) today
Zamknij