Napisane przez 4:52 pm Ciekawostki

Metody stosowane przy wycenie wartości przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, który ma na celu określenie faktycznej wartości firmy oraz jej składników majątkowych. Powodów jej dokonywania jest wiele – może być to sprzedaż, przekształcenie, postępowanie arbitrażowe, upadłościowe, podatkowe lub ocena zdolności kredytowej. Warto pamiętać, że od celu wyceny zależy sposób jej przeprowadzenia. Przedstawiamy, jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw oraz w jakich okolicznościach się je stosuje.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Według najbardziej ogólnej klasyfikacji wyróżnić można trzy podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw. Pierwszą z nich jest metoda majątkowa, która opiera się na ustaleniu wartości poszczególnych aktywów oraz pomniejszeniu ich o wszelkie zobowiązania. W jej ramach uwzględnia się różne składniki majątkowe, takie jak nieruchomości, maszyny czy prawa własności intelektualnej, których wartość wyraża się w jednostkach pieniężnych za pomocą konkretnych ocen, analiz i reguł. Wykorzystywana jest w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego aktywów, a także w procesie restrukturyzacji lub likwidacji. Warto jednak pamiętać, że metoda ta jest trudniejsza do zastosowania w przypadku, gdy firma posiada wartości niematerialne – wówczas konieczna może okazać się dodatkowo przeprowadzona wycena wartości marki czy znaków towarowych.

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

Metoda dochodowa jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych sposobów wyceny, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Opiera się na założeniu, że wartość firmy stanowi funkcję przyszłych strumieni dochodów, w tym zysk netto, dywidendę, nadwyżkę finansową oraz wolne przepływy. Polega na analizie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo w określonym czasie. Aby jej dokonać konieczne jest opracowanie prognozy finansowej, w której należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki mogące wpływać na przyszłe przepływy pieniężne. Stosowanie metody dochodowej wymaga dużej dokładności, dlatego też wycena dokonana z jej wykorzystaniem powinna zostać przeprowadzona przez specjalistów. Usługi tego typu oferuje firma Volante.

Wycena firmy metodą porównawczą

Ostatnią z metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda porównawcza, która bazuje na założeniu, że firmy o podobnym profilu działalności powinny mieć podobną wartość rynkową. Przedsiębiorstwo wykorzystywane do porównania powinno być z tej samej branży, mieć zbliżoną wielkość sprzedaży, podobną rentowność i rozmiary, działać na tym samym rynku oraz być w tym samym stadium rozwoju. Po jego znalezieniu wybiera się grupę i określa dla niej wartość wzorcowego wskaźnika, który następnie zostaje pomnożony przez określone wartości wycenianego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że odpowiedniego wyboru dedykowanych narzędzi dokonuje specjalista na podstawie dostępnych informacji oraz swojego doświadczenia.

Visited 61 times, 1 visit(s) today
Zamknij