Napisane przez 3:28 pm Biznes

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych w Zabrzu

Dyrektorski zarząd Powiatowego Urzędu Pracy z Zabrza zaprasza do składania aplikacji na refundację kosztów związanych z wyposażeniem bądź doposażeniem stanowisk pracy, skierowane do osób bezrobotnych. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, aby skorzystać z tej oferty. Proces naboru aplikacji przewidziany jest na okres od 12.06.2023 r. do 14.06.2023 r.

Każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja może składać swoje wnioski począwszy od 08:00 w dniu rozpoczęcia naboru, aż do 14:00 ostatniego dnia naboru. Niestety, musimy zaznaczyć, że wnioski, które wpłyną do nas po godzinie 14:00 dnia 14.06.2023 r., nie będą brane pod uwagę w procesie rozpatrywania.

Istotne jest podkreślenie, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kwoty 38.000,00 zł, co czyni tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną dla osób i firm szukających wsparcia w doposażeniu stanowisk pracy.

Aplikacja może być złożona na kilka różnych sposobów, co ułatwia dostęp do oferty.

  1. Papierowa forma wniosku – jeśli preferujesz tę metodę, wnioski są przyjmowane w godzinach od 08:00 do 15:00. Wyjątek stanowi ostatni dzień naboru, 14.06.2023 r., kiedy wnioski są przyjmowane do godziny 14:00. Możesz złożyć wniosek bezpośrednio w sekretariacie naszego urzędu (pokój 8.05), skorzystać z skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9, lub przesłać go za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do urzędu).
  2. Elektroniczna forma wniosku poprzez platformę praca.gov.pl – ta forma wniosku wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wniosek musi zostać załączony do PISMA DO URZĘDU.
  3. Elektroniczna forma wniosku, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jest możliwa na dwa sposoby: poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail sekretariat@pupzabrze.pl; lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania są dostępne na naszej stronie internetowej www.pupzabrze.pl w sekcji „dla pracodawców przedsiębiorców / dokumenty do pobrania

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij