Napisane przez 3:42 pm Ważne w mieście

64-ta Sesja Rady Miasta Zabrze

sesja rady miasta zabrze

Nadchodzi kolejna sesja Rady Miasta Zabrze, która odbędzie się już w najbliższy piątek, 10 marca. Jednak w tym roku nie będzie to standardowe spotkanie, ponieważ sesja zostanie przeprowadzona zdalnie w trybie online. Decyzja ta wynika z obecnej sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń w zakresie spotkań i zgromadzeń.

Zgodnie z zapowiedziami, przebieg sesji Rady Miasta Zabrze, która odbędzie się w formie zdalnej, będzie realizowany z wykorzystaniem odpowiedniego systemu informatycznego, a porządek obrad zostanie przestrzegany zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem:

  1. przekazania skargi Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.2.10.2023 z dnia 10 lutego 2023 r. na Uchwałę Nr LIII/778/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
  2. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.125.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.;
  3. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048;
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2023”;
  6. udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2023, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności;
  7. określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023;
  8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonym w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij