Napisane przez 7:44 pm Ważne w mieście

Zapowiedź LXXI Sesji Rady Miasta Zabrze: Ważne Decyzje w najbliższy Poniedziałek!

LXXI Sesja Rady Miasta Zabrze już w ten poniedziałek, 28 sierpnia, o godz. 14:30 w sali sesyjnej Ratusza przy ul. Religi 1.

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048;
 3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 4. zmiany uchwały Nr LXIV/890/23 Rady Miasta z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023;
 5. zmiany Uchwały Nr XXIII/396/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze;
 6. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
 7. zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
 8. wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby placówki z adresu: ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze na adres: ul. Jana Zamoyskiego 2, 41-800 Zabrze;
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Konrada Sitki;
 10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Brygadzistów;
 11. podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi nr BK.1510.10.2023 na dyrektora jednostki oświatowej w Zabrzu;

źródło: um zabrze

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij