Napisane przez 10:34 am Ciekawostki

Startujesz po raz pierwszy w przetargu? Te pojęcia mogą Cię zaskoczyć!

Wystartowanie w przetargu po raz pierwszy może być dużym wyzwaniem dla małego przedsiębiorcy. Rynek zamówień publicznych jest silnie sformalizowany. Niedopełnienie obowiązków, które nie zawsze muszą być oczywiste, może kosztować utratę szansy na podpisanie umowy. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, gdy spowolnienie gospodarcze pcha ku zamówieniom publicznym coraz szersze grono firm. W tym artykule skupimy się na czterech podstawowych pojęciach, które mogą zaskoczyć nowych wykonawców.

Przetargi BIP – boom na zamówienia publiczne

Rosnąca inflacja oraz stopy procentowe nie pozostają bez echa dla rynku zamówień publicznych. Duże przedsiębiorstwa coraz częściej muszą ciąć koszty, a to oznacza mniej zleceń dla podwykonawców. Widać to szczególnie mocno przy robotach budowlanych. Wiele inwestycji deweloperskich zostało wstrzymanych, przez co malarze, tynkarze czy wykończeniowcy nie mają pracy. Żeby przeżyć, muszą imać się innych metod poszukiwania klientów. W ten sposób trafiają na pierwszy przetarg. Jeszcze rok temu ich szanse na sukces byłyby bardzo duże. Na rynku brakowało firm, które podjęłyby się termomodernizacji budynku oświatowego czy dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj listy rankingowe dostępne w darmowej wyszukiwarce przetargów zawierają już nazwy klilku/klilkunastu chętnych do wykonania takich zleceń, a dalsza stagflacja gospodarki może te zestawienia jeszcze wydłużyć. Jeśli rozpoczynać swoją przygodę z przetargiem, to właśnie teraz.

Przetargi BIP – wadium

Pojęcie wadium definiuje Kodeks cywilny. W artykule 70 mowa, że „w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty”. Celem zapłaty wadium jest więc zagwarantowanie zamawiającemu, że wybrany oferent nie uchyli się od zawarcia umowy. Jeśli do tego by doszło, zamawiający ma prawo wadium zatrzymać. Z punktu widzenia podmiotu startującego po raz pierwszy w zamówieniu publicznym, kluczowe jest zapamiętanie, że:

  • Wadium jest instrumentem fakultatywnym – zamawiający może go żądać, ale też nie musi tego robić.
  • Wadium można wnosić w kilku formach. Dopuszczany jest nie tylko przelew pieniężny, ale też na przykład gwarancja bankowa.
  • Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Co ważne, liczy się tu data dostarczenia dokumentu (dla poręczeń czy gwarancji) lub zaksięgowania wpływu na koncie zamawiającego.
  • Wadium jest zwracane po wyborze najkorzystniejszej oferty, po decyzji o unieważnieniu postępowania lub na podstawie wniosku wykonawcy, gdy termin związania ofertą minął.
  • Informację o wysokości wadium można znaleźć w dokumentacji konkursowej, najczęściej w specyfikacji warunkach zamówienia.

Przetargi BIP – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to kolejne pojęcie dedykowane zamówieniom publicznym. Jest to rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę zamawiającemu celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową. Podobnie jak wadium jest narzędziem fakultatywnym, a jego wysokość ustala się na podstawie ceny ofertowej (zazwyczaj wynosi ono 5% wynagrodzenia brutto). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy i utrzymuje nieprzerwanie aż do końca okresu gwarancji (część kwoty jest zwalniana po odbiorze przedmiotu zamówienia). Może ono być wpłacone w pieniądzu lub wniesione w formie gwarancji czy poręczeń instytucji finansowych.

Przetargi BIP – przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Aby zamawiający mógł wybrać wykonawcę w przetargu, musi zbadać jego wiarygodność. Te czynności dokonywane są z wykorzystaniem przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych. Pierwsze z nich potwierdzają zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Chodzi tu więc u określone referencje, certyfikaty czy uprawnienia pracowników. Z kolei podmiotowe środki dowodowe to wszystkie dokumenty służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu. O czym warto pamiętać?

  • Podmiotowe środki dowodowe zazwyczaj przybierają formę oświadczeń lub formularza JEDZ. Ich wypełnienie jest powtarzalne i proste.

  • Przedmiotowe środki dowodowe to nie tylko kopie referencji i uprawnień, ale też wykazy, które należy każdorazowo uzupełnić.

  • Oba typu środków dowodowych mogą być wymagane na etapie składania oferty, ale częstszą praktyką jest odwrócenie kolejności – tj. zamawiający wzywa do ich złożenia tylko podmiot z największą liczbą punktów. To bardzo ułatwia startowanie w przetargu.

Darmowa wyszukiwarka przetargów – kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert to nic innego jak elementy, którymi kierować się będzie zamawiający przy wyborze oferty. Kryteria mogą się ograniczać do ceny, ale zazwyczaj są to też inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Każda oferta powinna być tak skonfigurowana, aby suma punktów uzyskana z poszczególnych kryteriów była maksymalna. Wtedy nasza propozycja ma realną szansę na sukces. Informacji o kryteriach oceny ofert należy szukać w dokumentacji postępowania, którą znajdziemy w darmowej wyszukiwarce przetargów. Po okresie próbnym korzystanie z serwisu jest płatne i zapewnia szeroki dostęp do aktualnych postępowań oraz wyników przetargów.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij